About Me:

Dr. Kumar Shantanu

Consultant Radiologist

Education

2007 DMRD Pt.Ravishankar Shukla university, Raipur, CG, India
2002 MBBS Pt.Ravishankar Shukla university, Raipur, CG, India

OPD Timings

  • Monday( 09.30 AM TO 6.00 PM)
  • Tuesday( 09.30 AM TO 6.00 PM)
  • Wednesday( 09.30 AM TO 6.00 PM)
  • Thursday( 09.30 AM TO 6.00 PM)
  • Friday( 09.30 AM TO 6.00 PM)
  • Saturday ( 09.30 AM TO 6.00 PM)

Email

drshantanu1979@gmail.com
TESTIMONIAL