Dr. Kumar Shantanu
Radiology

Dr. Kumar Shantanu

Consultant Radiologist

2007 DMRD  Pt.Ravishankar Shukla university, Raipur, CG, India 

2002 MBBS Pt.Ravishankar Shukla university, Raipur, CG, India

drshantanu1979@gmail.com